/image_resize/2016/11/securi-track.jpg
Austria
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Ireland
Slovakia

Czech Republic

MEZINÁRODNÍ POLICEJNÍ REAKCE SE SLUŽBOU SECURI-TRACK

Služba pro profesionály – provozovaná profesionály

Securi-Track p?i poskytování služeb své mezinárodní klientele uplat?uje nejvyšší normy bezpe?nostních služeb.

Poskytuje nep?etržité služby, které fungují bez ohledu na zem?pisné hranice, a dokáže komunikovat p?ímo s policejními složkami v zemi, ve které p?sobí (seznam zemí, ve kterých jsou služby Securi-Track k dispozici, naleznete v horní ?ásti stránky).

Díky odstran?ní jazykové bariéry, která obvykle p?eshrani?ní cestování doprovází, zajiš?uje Securi-Track možnost rychlé reakce v p?ípad? trestných ?in? a nouzových stav?, kterými jsou postižena vozidla, jejich cestující a náklad. Služby lze také použít p?i asistenci poskytované zranitelným osobám.

Zástupce Securi-Track Partner pro Vaši zemi s Vámi vy?ídí veškeré obchodní záležitosti. V p?ípad? nehody sta?í jeden telefonát a Vámi zvolený zástupce Securi-Track Partner již za?ídí vše ostatní.

Níže uvádíme ukázkový scéná?, jež podává vysv?tlení ke služb? Securi-Track a k tomu, jak služba funguje:

Vlastník vozidla upozorní zástupce Securi-Track Partner v ?eská republika na krádež vozidla v N?mecko Služba Securi-Track ?eská republika zaznamená informaci do platformy Securi-Track Incident Management Platform a kontaktuje zástupce Securi-Track Partner v N?mecko
Securi-Track je p?edán náhodn? generovaný p?ístupový kód události, aby se mohli seznamovat s údaji o události v platform? Securi-Track Incident Management Platform.
Tyto údaje zahrnují veškeré relevantní informace p?edané o vozidle, jeho cestujících a nákladu. To zahrnuje mapování, popis vozidla a jeho cestujících, fotografie, seznam p?epravovaného zboží a v p?ípad? registrace také léka?ské údaje.
Informace o události jsou aktualizovány v platform? Securi-Track Incident Management Platform ?eská republika Securi-Track i N?mecko Securi-Track, stejn? tak jako údaje o lokalit?, které jsou aktualizovány na map?. Veškeré aktualizace probíhají v anglickém jazyce.
Událost z?stává otev?ená, dokud ?eská republika Securi-Track neprohlásí událost za uzav?enou, tj. když se vozidlo lokalizuje, zajistí se náklad, dojde k zat?ení p?íslušných osob apod.
Po uzav?ení události bude o výsledku události informován vlastník vozidla.
B?hem tohoto procesu a následn? po n?m mají p?ístup k informacím o události pouze osoby vybavené p?ístupovým kódem.
Veškeré informace, které jsou o události shromážd?ny, jsou uchovávány po dobu dvou let. V p?ípad? pot?eby si lze tyto informace vyžádat za ú?elem vy?ízení pojistného pln?ní ?i policejního vyšet?ování.
Máte-li jakékoliv otázky nebo zájem o další informace o tom, jak Vám mohou služby Securi-Track pomoci, obra?te se na adresu enquiries@securi-track.eu. B?hem dvou pracovních dn? se Vám ozve místní zástupce Securi-Track Partner.